Informative

പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോള്‍ ഈ ചെറിയ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കിട്ടുന്നത് എട്ടിന്‍റെ പണി

പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോള്‍ ഈ ചെറിയ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കിട്ടുന്നത് എട്ടിന്‍റെ പണി

Informative
പെട്രോള്‍ പമ്പിലെ തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് കേള്‍ക്കാത്തവര്‍ ആരും തന്നെയുണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് പമ്പുകളില്‍ ആളുകളെ പറ്റിച്ച വാര്‍ത്തകള്‍ നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാല്‍ വളരെ ചെറിയ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ നമ്മള്‍ തയ്യാറായാല്‍ ഇവരുടെ തട്ടിപ്പില്‍ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. പല ആളുകളും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പമ്പുകാര്‍ പെട്രോള്‍ സെറ്റ് ചെയ്തു വെക്കുന്ന കാര്യം ഇത് വളരെ ശെരിയാണ് പെട്രോള്‍ അടിക്കുമ്പോള്‍ എത്ര രൂപയ്ക്ക് അടിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മള്‍ സാധരണ പെട്രോള്‍ അടിക്കുന്നത് നൂറിനു അല്ലെങ്കില്‍ ഇരുനൂറ് അഞ്ഞൂറ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നാല്‍ ഇവിടെയാണു നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നത് പമ്പ് ഉടമകള്‍ ഈ രീതിയില്‍ പെട്രോള്‍ സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചുകാണും . അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പെട്രോള്‍ മുഴുവനായും കിട്ടുന്നില്ല ഇത് പമ്പുകാരുടെ കൊള്ളയാണ് നമ്മളെ വെച്ച് അവര്‍ കൊള്ള ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതില്ലത
Easy accessibility back to your room

Easy accessibility back to your room

Informative
Balcony garden with corner seatMake your garden balcony an out of doors front room for restful with an outsized corner seat full of many cusions for comfort. several go together with hidden storage to shield the seating pads in damp and wet weather. A low-level matching table continues the casual atmosphere whereas Associate in Nursing array of pretty structural pots full of African daisies and lavender soften the design. engaging storm lanterns can keep you alfresco into the night. Balcony garden with mounted mirrorAdd the illusion of area to your balcony by mounting a sheet of mirror on a wall. it'll maximise the little area, bounce light-weight to decorate any dark corners and double the color by reflective vivid plants and foliage. Here, the cool urban look is finished with a centr...
Balcony garden Details

Balcony garden Details

Informative
Balcony garden with mix-and-match potsBalconies square measure excellent for amateur gardeners as you'll fill the area with Associate in Nursing abundance of low-maintenance potted plants altogether styles of colors and varieties. choose a subject matter with similar plant sorts and pots, similar to grasses potted up in silver Associate in Nursingd blue containers for a coastal look or get artistic and bohemian with an eclectic combine to experiment with. Potted plants will provides a plain balcony intstant color and canopy where required and once you improve merely add some updates to your look. Balcony garden with purple wallsTake fashionable color outside. offer your balcony wall a brand new lease of life with a statemtent shade of purple. Balance the design with nominal foliage; ea...
Garden balcony Styles

Garden balcony Styles

Informative
Garden balcony with eating house tableIf you're short on area seek for quaint bistro-style article of furniture which will be plicate away once not in use. Go bright for a unusual look that may add a splace of color.HabitatBalcony garden with structural treesSmall slim areas suit long tall plants. Therefore, trees match the bill dead and might look structurally elegant particularly once classified in varied heights. bound tree species are terribly happy potted in planters and, by keeping their roots during a confined area, can management their growth. Slow-growing olive trees square measure terribly appropriate and bay lollipop standards square measure trendy and in style. Here, 2 trees look easy however subtle behind refined gray railings and therefore the ornately adorned container ...
Furniture Selection is very Important

Furniture Selection is very Important

Informative
Whatever the size, there square measure many uses for your balcony garden. If there's area for an out of doors table and chairs you'll use it as an out of doors feeding area or even as a spill over space for after you square measure entertaining . Teak and unrestricted stainless-steel article of furniture in standard shapes suits trendy housing vogue or ornamental ornate iron styles square measure unchanged and chic. Or, maybe you fancy your own place within the sun during which case a sun lounger with some of well placed potted grasses can look super stylish. Food lovers needn't miss out as protected balcony gardens will create excellent dish and vegetables growing spots, therefore why not become Associate in Nursing urban farmer along with your terribly own balcony vegetable garden? ...
Balcony garden ideas

Balcony garden ideas

Informative
Most of us are eager to get outdoors as before long because the days square measure longer and therefore the weather is hotter to form the foremost of our inexperienced areas and luxuriate in the recent air. except for most housing or flat homeowners a garden (unless communal) isn't sometimes a part of the arrange.That is unless you concentrate on your balcony. With little amount} of careful designing you'll instantly remodel your small elevated area into a marvellous micro-garden choked with color, aroma and atmosphere. There square measure countless ennobling ideas which will flip your little area into a balcony garden that may enhance the living expertise of your home: fancy views, sit, relax and grow your own bit of inexperienced where you reside. Firstly, accept the position and ...
Father Jino : issues listed

Father Jino : issues listed

Informative
The Moslem Orthodox Syrian Church has been condemned by its clergymen for allegedly committing anti-church activities. Fr. Varghese M. Varghese Chakkum Chirayil was detained in the chapel last night on charges of indecency. It is in this context that the Church is urgently involved. The clergyman and the young woman were arrested by locals in the chapel of the large church in Vakathanam under the diocese. The incident happened a week ago. Locals have arrested a clergyman and a young woman for having bad things. Father Varghese M. Varghese, a native of Meenakkam, who is known as Chapel vicar Jino, was arrested by the locals in a desperate manner. Action is being taken against this priest. Gino Achen was a clergyman who had a clean image in the church The young woman fled. Father Varg...
Sabarimala: What happened in the Supreme Court

Sabarimala: What happened in the Supreme Court

Informative
The Supreme Court on Saturday questioned the right of Pandalam palace in Sabarimala. The court also asked whether the administration of the Thiruvananthapuram was safe in the Pandalam Palace. In the Pandalam family, dispute is raging. Why should the Thiruvananthapuram administration be placed under the Pandalam family? The court's question is whether it can be transferred to the responsibility of responsible officials. Justice NV Ramana asked the state government to take over the administration. The court held that the palace had no right to occupy the throne. The court asked the Pandalam palace the right to submit the jewelery to God. In the Throne, two factions of the royal family were claimed. The court criticized both parties in this regard. The Supreme Court raised the question...
Toast raising’ worthy

Toast raising’ worthy

Informative
Toast raising’ worthy tumblersRaise a toast to the tropical icon of the summer…the humble pineapple! This completely tropical tumbler style emits happy vibes, it’s the ability of the pineapple motif. irrespective of what color or vogue your existing base dinner service is you can’t go way wrong with the addition of a group fun tumblers. 4. a snug out of doors padThis out of doors pad is ideal for picnics, making certain total comfort once sunbathing or sitting outside for prolonged periods. produce the proper indulgent picnic on this super-comfortable gray and white patterned out of doors pad, with a quilted-cotton base cloth is splendidly cushioned for final comfort and happy afternoon naps within the garden or native park. It comes with a sturdy cotton bag with an oversized carry han
All tableware is base

All tableware is base

Informative
All you wish in one setThis completely tropical set from St. George has bundles of temperament, bound to add fun to any picnic; containing four dinner plates; four facet plates; four cereal bowls and 4 tumblers. Not solely square measure you well equipped to dine alfresco, it’s beat associate degree on-trend seasonal tropical print to form positive you keep trendy – we have a tendency to love the combination of vivacious leaves with flashes of Lobster red and piciform bird motifs. A handy folding tableAlthough demanding to move for loads of picnics typically you only would like somewhere to place food either off the sand or aboard your armchair – currently you'll be able to take a trendy very little picnic table with you anywhere! It’s sensible to own alittle folding table that m